Regulamin
Kontakt: +48 602 880 551, +48 600 255 868

Warunki korzystania
Prosimy, zachęcamy do uważnej lektury niniejszych warunków korzystania przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Korzystanie z Witryny jest równoznaczne ze zobowiązaniem do przestrzegania powyższych warunków.

Informacje ogólne
Witryna ta, a w związku z tym także wszystkie jej podstrony (określane razem jako „Witryna”) jest publikowana oraz utrzymywana przez KIMAR PRO ART. Korzystanie z Witryny jest równoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy Państwem a firmą KIMAR PRO ART („Umowa”). Poniżej zawarte są warunki Umowy („warunki korzystania”). Poprzez korzystanie z Witryny potwierdzają Państwo, iż przeczytali i zrozumieli Państwo warunki korzystania oraz zgadzają się Państwo z nimi oraz wszystkimi powiązanymi dokumentami. Ważne jest, aby uważnie je Państwo przeczytali. Jeśli nie zgadzają się Państwo z warunkami korzystania ani ze wszystkimi powiązanymi dokumentami, nie mogą Państwo korzystać z Witryny.

Licencja
Na mocy Warunków korzystania z niniejszej umowy, firma KIMAR PRO ART udziela Państwu niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego prawa do dostępu, korzystania i wyświetlania zawartości Witryny wraz z zawartymi w niej materiałami. Zobowiązują się Państwo nie zakłócać, ani nie podejmować prób zakłócania działania Witryny w jakikolwiek sposób.

KIMAR PRO ART upoważnia Państwa do przeglądania oraz pobierania informacji („Materiałów”) z Witryny tylko do użytku prywatnego, niekomercyjnego. Powyższe uprawnienie nie stanowi przeniesienia praw własności dotyczących Materiałów i ich kopii, oraz podlega następującym ograniczeniom: 1) na wszystkich kopiach pobranych Materiałów są Państwo zobowiązani zachować wszystkie informacje dotyczące praw autorskich oraz inne zapisy dotyczące własności; 2) nie mogą Państwo w żaden sposób zmieniać Materiałów, powielać ich, prezentować publicznie, rozpowszechniać, lub wykorzystywać w inny sposób w celach komercyjnych i publikacji; oraz 3) nie wolno Państwu przekazywać Materiałów jakimkolwiek osobom trzecim bez ich powiadomienia o obowiązkach wynikających z niniejszych warunków oraz bez ich zgody na przestrzeganie Warunków korzystania. Zobowiązują się Państwo do podporządkowania wszelkim dodatkowym ograniczeniom każdorazowo aktualizowanej Witryny.

Gwarancja użytkownika
Oświadczają i gwarantują Państwo, że będą Państwo korzystali z Witryny zgodnie z poniższymi warunkami korzystania, z uwzględnieniem praw oraz zapisów zawartych w niniejszej Umowie i podporządkują się Państwo istniejącej oraz przyszłej polityce i przepisom Witryny. Zobowiązują się Państwo, że nie będą wykorzystywać Witryny do: (a) przesyłania spamu lub niezamówionych informacji; (b) podszywania się pod pracowników firmy KIMAR PRO ART lub kogoś innego oraz pozwalania osobom trzecim na podawanie się za Państwa; (c) fałszowania nagłówków lub w jakikolwiek inny sposób podrabiania oznaczeń w celu ukrycia pochodzenia jakiejkolwiek treści przesyłanej za pomocą Witryny; (d) przekazywania fałszywych informacji na temat swoich relacji z osobami fizycznymi lub prawnymi; (e) działania mającego negatywny wpływ na możliwość korzystania z Witryny przez osoby trzecie; (f) angażowania się w działania, które łamią dowolne obowiązujące przepisy prawa; (g) wysyłania i zamieszczania jakichkolwiek materiałów, które naruszają lub łamią dowolne prawa innych osób lub są nielegalne, napastliwe, zniesławiające, wulgarne albo w jakikolwiek inny sposób naganne lub które zawierają elementy reklamy lub namowy do korzystania z produktów albo usług; (h) gromadzenia lub przechowywania danych osobowych dotyczących innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody.

Zmiany
KIMAR PRO ART zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikacji, dodawania lub usuwania dowolnych elementów niniejszej Umowy w całości lub w części w dowolnym momencie, o czym KIMAR PRO ART poinformuje Państwa. Zmiany w niniejszej Umowie zaczną obowiązywać od momentu umieszczenia ich w Witrynie. Po dokonaniu zmian w Umowie i ich opublikowaniu, dalsze korzystanie z Witryny oznaczało będzie akceptację tych zmian.

Prawa do własności intelektualnej
Potwierdzają Państwo i zgadzają się, że wszystkie prawa do własności intelektualnej (łącznie z, lecz nie ograniczające się do praw autorskich, patentów, know-how, informacji poufnych, praw do baz danych oraz znaków handlowych i wzornictwa bez względu na ich rejestrację lub jej brak) w Witrynie są własnością firmy KIMAR PRO ART lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa własności intelektualnej oraz niematerialnej wynikające z wykorzystania takich praw do własności intelektualnej będących własnością firmy KIMAR PRO ART pozostają jej własnością.

Witryna ta, łącznie ze wszystkimi zawartymi na niej Materiałami, objęta jest prawami autorskimi i chroniona międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich oraz zapisami zawartymi w traktatach międzynarodowych. Wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie wszystkich międzynarodowych praw autorskich podczas korzystania z tej Witryny, z uwzględnieniem wszystkich Materiałów oraz na zapobieganie wszelkim próbom nieautoryzowanego powielania Materiałów. Firma KIMAR PRO ART nie nadaje Państwu żadnych praw w sposób bezpośredni lub domniemany na mocy ustawodawstwa dotyczącego patentów, wzornictwa, znaków handlowych, praw autorskich lub tajemnicy handlowej.

Inne strony internetowe
Dla Państwa wygody Witryna zawierać może łącza do stron internetowych, które są własnością osób trzecich, a także są przez nie publikowane i utrzymywane. KIMAR PRO ART nie będzie kontrolowała ani przeglądała zawartości stron należących do osób trzecich, jak również nie bierze odpowiedzialności za zgodność lub prawdziwość danych zawartych na stronach internetowych należących do osób trzecich.

Oświadczenie na temat właściwości prawa
Witryna ta jest zarządzana, prowadzona oraz administrowana przez firmę KIMAR PRO ART z jej biur. W wypadku jakichkolwiek sporów, wynikłych w związku z niniejszą umową, rozstrzygane one będą przez właściwy polski sąd powszechny.

Ostatnio zaktualizowano w dniu 22/04/15.